معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ورود وزارت علوم به تخلفات دریافت شهریه گفت: دانشجویان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن را به وزارت علوم اعلام کنند تا به این تخلفات رسیدگی و برخورد شود.
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم : در خصوص تخلفات دریافت شهریه در پردیس‌های دانشگاهی گفت: اساسا شهریه دانشگاهها در همه سطوح بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه تعیین می‌شود؛ که شهریه بر اساس این مصوبات دریافت می‌شود. 
وی با اشاره به تذکرات وزارت علوم به پردیس‌های دانشگاهی در دریافت شهریه افزود: اگر تخلفی در دریافت شهریه صورت گرفته، وزارت علوم ورود کرده؛ دانشجویان هم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن را به وزارت علوم اعلام کنند تا به این تخلفات رسیدگی و برخورد شود.