دانشجویان در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذا در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، ظرف‌های غذا را در کف صحن دانشگاه چیدند تا صدایشان به گوش مسئولین برسد.
دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران در اعتراض به وضعیت غذای این دانشگاه، اعتراض کردند.
دانشجویان در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذا در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، ظرف‌های غذا را در کف صحن دانشگاه تا مقابل درب اطاق ریاست چیدند تا صدایشان به گوش مسئولین برسد.
گفتنی است که تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از معترضین در حال مذاکره با مسئولین دانشگاه هستند.