کد مترجم: 24

کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک

رزومه: دانشگاه گیلانکارشناسی مهندسی پزشکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر