کافه ترجمه

اووه تیم درباره سال‌های شکست و تحقیر نازی‌ها