موسسه کافه ترجمه با بهره مندی از بهترین مترجمین متخصص در کلیه زمینه های موجود دانشگاهی آماده ارایه خدمات تخصصی ترجمه می باشد .

زبان های ترجمه : 

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی، ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی 

ترجمه تخصصی آلمانی به فارسی، ترجمه تخصصی فارسی به آلمانی 

ترجمه تخصصی فرانسه به فارسی،ترجمه تخصصی فارسی به فرانسه 

ترجمه تخصصی عربی به فارسی، ترجمه تخصصی فارسی به عربی

ترجمه تخصصی ترکی به فارسی، ترجمه تخصصی فارسی به ترکی 

ترجمه تخصصی اسپانیایی به فارسی، ترجمه تخصصی فارسی به اسپانیایی 

ترجمه تخصصی کلیه زمینه ها دانشگاهی 

ترجمه اسناد تجاری، ترجمه نامه های اداری ، ترجمه کاتالوگ و بروشور، ترجمه فیلم و فایلهای

صوتی، ترجمه کتاب، ترجمه مقالات دانشجویی، ترجمه وب سایت