ترجمه فرانسوی به فارسی

مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه فرانسوی به فارسی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۳۵۰۰۰ تومان۱ الی ۳ روز ۴۵۰۰۰ تومان۱ الی ۲ روز ۵۵۰۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۳۳۲۵۰ تومان۴ الی ۶ روز ۴۲۷۵۰ تومان۳ الی ۵ روز ۵۲۲۵۰ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۳۱۵۰۰ تومان۷ الی ۱۲ روز ۴۰۵۰۰ تومان۵ الی ۸ روز ۴۹۵۰۰ تومانحداکثر ۵ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۲۹۷۵۰ تومان۱۲ الی ۲۴ روز ۳۸۲۵۰ تومان۱۰ الی ۱۵ روز ۴۶۷۵۰ تومانحداکثر ۱۰ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۲۰٪ ۲۸۰۰۰ تومانبیش از ۲۴ روز ۳۶۰۰۰ تومانبیش از ۱۶ روز ۴۴۰۰۰ تومانبیش از ۱۱ روز