دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از بازنگری سرفصل کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی خبر داد.

دکتر جمشید حاجتی با اعلام این خبر افزود: در نشست هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برنامه ریزی جهت بازنگری سر فصل کارشناسی ارشد این رشته صورت گرفت.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اظهار داشت: با توجه به  انجام بازنگری سر فصل کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، در این نشست نیازهای گروه های آموزشی دارای مقطع کارشناسی مطرح و مباحث لازم تعیین شد.

حاجتی با بیان اینکه در این نشست مقرر شد مسئولیت برگزاری و برنامه ریزی در این خصوص به یکی از دانشگاهها واگذار شود گفت: بازنگری سر فصل کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی نیز مطرح شد و بر نامه ریزی در این خصوص انجام شد.

ترجمه رشته کتابداری

ترجمه رشته پزشکی