پیام رسان

صدرنشینی تلگرام در ایران

پیامرسان تلگرام با 58 درصد محبوبیت در ایران بر سکوی نخست ایستاده است. صدرنشینی تلگرام در ایران محمد آقاسی در خصوص آخرین نظرسنجی این مرکز با محوریت سنجش میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی گفت: روند عضویت در حداقل یک شبکه اجتماعی همچنان رو به افزایش است به‌طوری‌که طبق نظرسنجی های ایسپا، میزان عضویت در آذرماه…