ثبت نام مترجمین در سایت

اطلاعات شخصی

اطلاعات حرفه ای

رشته تحصیلیمقطعدانشگاه/آموزشگاهمعدل
حداکثر ۳ زبان را انتخاب نمایید
در صورتی که زبان مورد نظر شما در لیست نیست آن را بنویسید.
حداکثر ۴ زمینه را انتخاب نمایید
در صورتی که زمینه مورد نظر شما در لیست نیست آن را بنویسید.