ترجمه فارسی به انگلیسی

مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۹۰۰۰ تومان۱ الی ۳ روز ۱۳۰۰۰ تومان۱ الی ۲ روز ۱۷۰۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۸۵۵۰ تومان۴ الی ۶ روز ۱۲۳۵۰ تومان۳ الی ۵ روز ۱۶۱۵۰ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۸۱۰۰ تومان۷ الی ۱۲ روز ۱۱۷۰۰ تومان۵ الی ۸ روز ۱۵۳۰۰ تومانحداکثر ۵ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۷۶۵۰ تومان۱۲ الی ۲۴ روز ۱۱۰۵۰ تومان۱۰ الی ۱۵ روز ۱۴۴۵۰ تومانحداکثر ۱۰ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۲۰٪ ۷۲۰۰ تومانبیش از ۲۴ روز ۱۰۴۰۰ تومانبیش از ۱۶ روز ۱۳۶۰۰ تومانبیش از ۱۱ روز