ترجمه فارسی به عربی

مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه فارسی به عربی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۱۸۰۰۰ تومان۱ الی ۳ روز ۲۲۰۰۰ تومان۱ الی ۲ روز ۲۶۰۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۱۷۱۰۰ تومان۴ الی ۶ روز ۲۰۹۰۰ تومان۳ الی ۵ روز ۲۴۷۰۰ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۱۶۲۰۰ تومان۷ الی ۱۲ روز ۱۹۸۰۰ تومان۵ الی ۸ روز ۲۳۴۰۰ تومانحداکثر ۵ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۱۵۳۰۰ تومان۱۲ الی ۲۴ روز ۱۸۷۰۰ تومان۱۰ الی ۱۵ روز ۲۲۱۰۰ تومانحداکثر ۱۰ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۲۰٪ ۱۴۴۰۰ تومانبیش از ۲۴ روز ۱۷۶۰۰ تومانبیش از ۱۶ روز ۲۰۸۰۰ تومانبیش از ۱۱ روز