رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ترجمه سوغات مترجمان برای آشنایی ملت ها با دیگر فرهنگ ها است.

غلامعلی حداد عادل :مترجم باید به زبان مبدا، مقصد و موضوع مسلط باشد. ترجمه برگرداندن لفظ و جمله نبوده بلکه نیازمند مهندسی ترجمه نیز هست.

وی با اشاره به زبان فارسی و مقایسه آن با زبان های فرانسوی و انگلیسی گفت: نویسنده انگلیس از طولانی کردن جمله نگرانی ندارد زیرا فعل جمله را در ابتدای جمله استفاده می کند اما در زبان فارسی فعل جمله در آخر آن آورده می شود که هنگام ترجمه دچار تغییر و تحول در معنای مطلب می گردد.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: چرایی و چگونگی ترجمه مهم است زیرا اختلاف زبان ها یک واقعیت مهم دنیاست و فهمیدن آن نیازمند فنی به نام ترجمه است.

حداد عادل درخصوص ضرورت فن ترجمه نیز افزود: ترجمه مجرای انتقال و ارتباط فرهنگ های بشریست و به همین جهت ضرورت دارد برای آشنایی با اندیشه های نوی دیگر ملت ها از آن استفاده کنیم.

ترجمه را محدود به آثار اروپایی نکنیم، زبان های دیگری نیز در دنیا وجود دارد. تنوع ترجمه فواید بیشتری برای جامعه خواهد داشت.

وی افزود: عده ای ترجمه را تهدید و عده ای آن را فرصت می دانند وقتی مترجم متفکر باشد و بداند چه چیزی را می خواهد ترجمه کند، ترجمه فرصت شمرده می شود. اگر مترجم نگاه گیشه ای به ترجمه داشته باشد و نداند که چه چیزی را ترجمه می کند در این اینجا تهدیدی برای جامعه محسوب می شود.

حداد عادل افزود: تاکنون در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۵۰ هزار معادل برای واژه های خارجی ساخته شده است و نخستین دوره کارشناسی ارشد واژه گزینی نیز دایر شده تا بتوانیم در انتقال فرهنگ و اندیشه های نوی دیگر ملت ها قدم های موثری برداریم.

ترجمه تخصصی کلیه رشته های تخصصی 

 کافه ترجمه