ترجمه عربی به فارسی

مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه عربی به فارسی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۱۴۰۰۰ تومان۱ الی ۳ روز ۱۸۰۰۰ تومان۱ الی ۲ روز ۲۲۰۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۱۳۳۰۰ تومان۴ الی ۶ روز ۱۷۱۰۰ تومان۳ الی ۵ روز ۲۰۹۰۰ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۱۲۶۰۰ تومان۷ الی ۱۲ روز ۱۶۲۰۰ تومان۵ الی ۸ روز ۱۹۸۰۰ تومانحداکثر ۵ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۱۱۹۰۰ تومان۱۲ الی ۲۴ روز ۱۵۳۰۰ تومان۱۰ الی ۱۵ روز ۱۸۷۰۰ تومانحداکثر ۱۰ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۲۰٪ ۱۱۲۰۰ تومانبیش از ۲۴ روز ۱۴۴۰۰ تومانبیش از ۱۶ روز ۱۷۶۰۱ تومانبیش از ۱۱ روز