حروف ربط در انگلیسی

در زبان انگلیسی 8 نقش دستوری یا parts of speech وجود دارد که یکی از آنها حروف ربط است. کاربرد حروف ربط (conjunctions) در انگلیسی این است که کلمات یا گروه های کلمات را به هم متصل می کند. در زبان انگلیسی سه نوع حرف ربط وجود دارد که عبارتند از:

حروف ربط همپایه (coordinating conjunctions)

7 حرف ربطی همپایه وجود دارد که بسیار کاربردی و رایج هستند. این 7 حرف ربط عبارتند از:

and, but, or, nor, for, so, yet

کاربرد این 7 حرف ربط موقعی است که بخواهیم کلمات، عبارات و جمله واره های مستقل مساوی را به هم وصل کنیم (جمله واره های مستقل به همراه جمله واره های وابسته در انتهای پست توضیح داده شده اند).

وصل کردن کلمات

Jack, Alex and Stephan are here.

جک، الکس و استفان اینجا هستند.

This is an expensive but safe car.

این یک ماشین گران ولی ایمنی است.

وصل کردن عبارات

Playing soccer or watching movies are what he likes

فوتبال بازی کردن یا فیلم تماشا کردن چیز هایی هستند که او دوست دارد

وصل کردن جمله واره های مستقل

Learning how to drive is interesting, but at first it’s a little hard

یاد گرفتن رانندگی جالبه ولی در ابتدا یه کم سخته

همانطور که می بینید نقش حرف ربط در جملات بالا وصل کردن کلمات، عبارات یا جمله واره های مستقل است.

________________________________________

تلفظ کلمات کلیدی

and

but

or

nor

for

so

yet

________________________________________

حروف ربط هم آیند (correlative conjunctions)

این نوع حرف ربط معمولا به صورت دو به دو با هم بکار می روند. رایج ترین مثال ها برای این نوع عبارتند از:

either…or, neither…nor, both … and …., whether…or, not only…but also

She wants either sandwich or pizza

او یا ساندویچ می خواهد یا پیتزا

Using public transportation is good not only for saving money but also for reducing air pollution

استفاده از حمل و نقل عمومی نه تنها برای پس انداز کردن پول خوب است بلکه آلودگی هوا را نیز کاهش می دهد.

حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions)

از این نوع حرف ربط برای نشان دادن رابطه یک جمله واره مستقل و یک جمله واره وابسته استفاده می شود (در واقع ما در این نوع از حروف ربط در ابتدای جمله واره های وابسته استفاده می کنیم). این نوع از حروف ربط عبارتند از:

after, although, as, because, before, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while

He is going to the party although he doesn’t like it

او قصد دارد به مهمانی برود اگرچه او آن را دوست ندارد.

I had to return home because I had forgotten my bag

من مجبور شدم به خانه برگردم چون کیفم را فراموش کرده بودم.

در اینجا حرف ربط because دلیل را بیان می کند.

نکته: جمله واره های مستقل و وابسته چیست؟

به زبان ساده جمله ای که فکر کاملی را بیان نکند جمله واره وابسته یا dependent clause نامیده می شود و از سوی دیگر جمله ای که فکر کاملی را بیان می کند جمله واره مستقل یا independent clause نامیده می شود.

مثال

قسمت دوم آخرین مثال این پست (because I had forgotten my bag، چون کیفم را فراموش کرده بودم) فکر کاملی را بیان نمی کند و مخاطب منتظر شنیدن ادامه آن است. بنابراین این یک جمله واره وابسته است. ولی قسمت اول (I had to return home، من مجبور شدم به خانه برگردم) جمله به تنهایی می تواند به عنوان یک جمله کامل بکار برود چون یک جمله واره مستقل است.