کافه ترجمه

لیست نشریات معتبر


بدین وسیله به اطلاع می‏رساند مقالات منتشره در پایگاه‏ های زیر به عنوان مقالات مورد قبول این اداره از دانش ‏آموختگان محترم پذیرفته خواهد شد.
1ـ کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Files/ValidPublications.aspx
2ـ کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی
Journalportal.research.ac.ir
3ـ کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت ISC (بجز لیست نشریات حدف شده ـExcluded )
mjl.isc.gov.ir
4ـ کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت JCR
www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Files/ValidPublications.aspx
5ـ کلیه مجلات معتبر ذکر شده در سایت Scopus
www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview

توجه ‏های مهم:
1ـ پذیرش مقالات منتشره در این مجلات مشروط به عدم ذکر این نشریات در فهرست نشریات نامعتبر مندرج در سایت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (آدرس http://www.msrt.ir/Fa/rppc/pages/Files /InvalidForeignPublications.aspx ) می‏باشد.
2ـ تاریخ پذیرش مقاله ملاک بوده و چنانچه در تاریخ پذیرش مقاله، مجله مورد نظر معتبر بوده است مقاله مزبور از دانش ‏آموخته پذیرفته می‏ شود.
3ـ یادآوری می ‏شود سایر ضوابط و مقررات ذکر شده برای پذیرش مقالات (قابل مشاهده در پایگاه اطلاع‏ رسانی این اداره کل به نشانی http://grad.saorg.ir/Credential-Evaluation-Book ) نیز باید مورد توجه قرارگیرد. به عنوان مثال، برای دانش ‏آموختگان حوزه کشورهای مستقل مشترک ‏المنافع، چاپ مقاله در نشریات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه بین ‏المللی منتشره در کشورهای حوزه مذکور قابل قبول نمی‏ باشد.