مسئولان شرکت

با طراحی مسابقه‌ای به دنبال جذب دانشجویان برتر برق و کامپیوتر هستند!

مسئولان شرکت Huawei چین با وعده استخدام در این شرکت با طراحی مسابقه‌ای در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز به دنبال جذب دانشجویان برتر این رشته هستند.

مسئولان شرکت Huawei با طراحی مسابقه‌ای به دنبال جذب دانشجویان برتر برق و کامپیوتر هستند!

به گزارش خبرگزاری دانشجو، مسئولان شرکت Huawei چین با وعده استخدام در این شرکت با طراحی مسابقه ای در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز به دنبال جذب دانشجویان برتر این رشته هستند.

شرکت Huawei مسابقه‌ای طراحی تحت عنوان «ICT Skill competition» طراحی کرده که در این مسابقه همه دانشجویان مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر دانشگاه‌های برتر ایران را با تسهیلات ویژه در مسابقه با وعده استخدام در چین در شرکت Huawei شرکت می دهند.

در تک تک دانشکده‌های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه‌های برتر ایران همایش می گذارند و کلی هم جایزه و گوشی رایگان به دانشجو‌یان می دهند تا نخبه‌های حوزه ICT ایران رو شناسایی مسئولان شرکت Huawei از چین اومدن و تک تک دانشکده‌های مهندسی برق و کامپیوتر ایران همایش میذارن و کلی پول خرج میکنن تا نخبه‌های حوزه ICT ایران را شناسایی و در کشور خود جذب کنند.

پوستر مسابقه ICT

پوستر مسابقه ICT